• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์


           ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ และพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 รวม 40 จังหวัด ห้วงวันที่ 26-28 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ มีทักษะแนวทางการคัดกรอง คัดแยก ผู้เสียหาย  จากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ทราบถึงตัวบทกฎหมาย บทลงโทษที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการฝึกแก้ปัญหาตามบ่งการและสถานการณ์เสมือนจริงของภาคีเครือข่าย ให้ดำเนินการตามทบบาทหน้าที่ของตนในลักษณะบูรณาการ และประสานสอดคล้อง เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แก้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้นำไปใช้ในการระบุตัวผู้เสียหาย หรือการนำผู้กระทำผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้ารับ การอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น