• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จ.สุรินทร์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จ.สุรินทร์


            ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และคณะ ฯ จึงได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของ กอ.รมน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ซึ่งมีงานที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในมิติด้านความมั่นคงทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก ๓ งาน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบสังคม ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสสาวะแรงงานต่างด้าวเพื่อหาสารเสพติด
ผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่พบสารเสพติดใน ปัสสาวะ ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าวที่สุ่มตรวจ ซึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้แนะนำและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น