• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ประจำปี 2562

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ประจำปี 2562


        วันนี้ 21 พ.ค. 62, 0900 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดชายทะเล จำนวน 22 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม จำนวน 128 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ทิศทางการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และจะทำให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาปรับระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ในระดับที่ดียิ่งขึ้น และการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศจะลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมอย่างยั่งยืนเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น