• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายอำเภอยุค 4.0!!สู่คนรุ่นใหม่ มุ่งมั่น พัฒนา รับใช้ประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอยุค 4.0!!สู่คนรุ่นใหม่ มุ่งมั่น พัฒนา รับใช้ประชาชน


   ๑๘มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พ่อค้า คหบดี พบปะและมอบบ้านให้แก่
ครอบครัวนางพั้ว สุดอาราม อายุ๖๑ปี บ้านเลขที่๑๙๒ หมู่ที่๑ ตำบลบ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง พักอาศัยบ้านญาติ มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท โดยใช้แรงงานประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ๓๑ หลัง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งบประมาณจากการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบริจาค
      นายอำเภอขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานงิ้ว ปี ๒๕๕๗ ที่เป็นเจ้าภาพวัสดุสร้างบ้านหลังนี้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น