• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรประชุมพิจารณาการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรประชุมพิจารณาการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกร ระดับ 9 (วศ.9 ทกท. กธอ-ฟ.) , นายบุญเลิศ แสงระวี (หบธอ-ฟ.) และนายอัครพล โพธิ์ศรี (วศ.6) เป็นผู้แทนกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) ร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขืี่อนปากมูล ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อร่วมหารือพิจารณาการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ในทึ่ประชุมมีมติ ให้ กฟผ. ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป และให้ปิดสนิทประมาณเวลา 11:00 น. ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันใกล้สิ้นสุดฤดูฝน ปริมาณฝนตกเริ่มลดลง ประกอบกับระดับน้ำลำน้ำสายต่างๆ ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลำน้ำมูลมีแนวโน้มลดลง และเข้าหลักเกณฑ์การปิดประตูระบายน้ำเขิ่อนปากมูลแล้ว โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง , นักวิชาการ , ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนชาวบ้าน 3 อำเภอ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที้ทำการปกครอง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น