• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 ล้าน กับสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 ล้าน กับสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.), นายอาทิตย์ พรคุณา (วศ.9 ทกท. กธอ-ฟ.) และคณะทำงานเขื่อนสิรินธรโมเดล ร่วมประชุมหารือและรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท "เกษตรอัจฉริยะสู่อริยเกษตรกร" แนวทางปฏิบัติโครงการเกษตร 1 ไร่ รายได้เกิน 1 ล้าน ในพื้นที่ชุมชนเขืี่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ ของหลวงพ่อสมาน สิริปัญญโญ ซึ่งมี ผศ.อาคม วามะลุน และ ดร.สมชาย ฐานเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปฯ และร่วมจัดทำศูนย์เรียนรู้สาธิต "การเกษตรอัจฉริยะ" ในพื้นที่ 4.5 ไร่ ในเขื่อนสิรินธร และศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีฯ บ้านโนนสำราญ ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันโครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดิน สามารถเก็บกักน้ำใต้ดินค่อนข้างมาก เพื่อดำเนินการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ในปี 2562 ทั้งนี้ ได้นำคณะสถาบันฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ พื้นที่ 4.5 ไร่ และศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีฯ / โครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโนนสำราญ ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาดำเนินการต่อไป


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น