• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

              เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ห้องฝึกอบรมอาคาร บี ๑ ชั้น ๑ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๑๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น 
เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผู้บริหารวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยากร/ครูฝึก
และผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
สำหรับโครงการดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑ องค์กร จาก ๑๔ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย มาตรการ และเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยของหน่วยงานอย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถด้านการกู้ชีพกู้ภัย ที่เป็นมาตรฐานซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม นำไปสู่การขจัดปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
*********************************************************ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น