• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สคร.๗ ขอนแก่น ร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเดินหน้าประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือร้านค้างด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญของชาวพุทธ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สคร.๗ ขอนแก่น ร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเดินหน้าประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือร้านค้างด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญของชาวพุทธ

เนื่องในวันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่นเชิญชวนประชาชนงดดื่มสุราตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
วันที่ ๒๓,๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ,๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ถือเป็นวันพระใหญ่และงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหากมีการกระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกำหนดลงพื้นที่เป้าหมายใน อำเภอพยัฆภูมิพิสัย อำเภอแกดำ อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม และอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาวะและก่อให้เกิดโรคและภัยมากกว่า ๗๐ ชนิด อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น มิได้จำกัดอยู่แค่เพียงผู้บริโภคเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าลดอัตราผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเยาวชนโดยดำเนินมาตรการต่างๆควบคู่กัน คือ ๑.มาตรการด้านกฎหมาย เน้นการตรวจเตือนการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้ประชาชนแจ้งการกระทำผิดกฎหมาย ๒.มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างทัศนคติไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นในงานศพ งานประเพณีต่างๆ กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า กีฬาปลอดเหล้า ดนตรีปลอดเหล้า เป็นต้น และ ๓.มาตรการชุมชนเช่น กำหนดข้อปฏิบัติไม่กระทำผิดกฎหมายร่วมกัน เป็นต้น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเทศกาลเข้าพรรษานี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำทุนทางวัฒนธรรมและสังคมมาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชิญชวนคนไทยงดเหล้าเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ทั้งนี้ ข้อมูลของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พบว่า ประชาชนเห็นประโยชน์ของการงดดื่มสุรา โดยเหตุผลสำคัญที่กลุ่มงดดื่มตลอดเทศกาลเข้าพรรษาคือการรณรงค์ให้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาถึงร้อยละ ๒๔.๒ และผลที่ได้รับจากการงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ๒ อันดับแรกคือ ร้อยละ ๔๗.๘ มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น และร้อยละ ๔๖.๓ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดยกลุ่มที่งดดื่มในช่วงเข้าพรรษาประหยัดเงินได้เฉลี่ย ๑,๔๐๐ บาทต่อคน
////////////////////////////////////////////////////////
                          ข้อมูล » สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น
หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๒๒๔
http://odpc7.ddc.moph.go.th
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_2014@hotmail.com
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น