• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สระแก้ว " จัดงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา " สองแผ่นดินไทย - กัมพูชา

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สระแก้ว " จัดงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา " สองแผ่นดินไทย - กัมพูชา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว คุณหญิงป๊อก นาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าษรรษาอาเซียน สายสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจ ทำจิตใจให้สะอาดผ่องใส ให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศในมิติทางพระพุทธศาสนาไทย - กัมพูชา
โดยมีพระราชธรรมภาณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดสระแก้ว ประธานทั้งสองประเทศได้ทำบุญใส่บาตรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เป็นจำนวนมาก พร้อมด้วยกิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ด้วย
หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ ประธานและคณะ ได้รับและมอบต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อมอบให้ส่วนราชการและประชาชนนำไปปลูกเพื่อขยายผลต่อไป จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดสระแก้ว พระอารามหลวง จนเสร็จพิธี

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น