• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปี ๒๕๖๑

                         
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดที่ ๑๒ (ขอนแก่น)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด
การฝึกอบรม โครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มพลังมวลชนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน
สำหรับโครงการดังกล่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.จ.ขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรม
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความสามัคคีปรองดอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ มีจิตอาสาที่ดีต่อสังคมในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข สามารถเป็นสื่อกลางเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วน และประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามสัญญาประชาคมตามกรอบความเห็นร่วม สร้างความปรองดองในสังคม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
....................................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น