• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

"บิ๊กอู๋" ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมุกดาหาร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

"บิ๊กอู๋" ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมุกดาหาร

22 กรกฎาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 บาท/คน/ปี พร้อมการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ โดยเน้นประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจน เพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงรับสั่งยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยเป็นการเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ว่ามีความต้องการหรือยังขาดในเรื่องใด เพื่อจะนำมาสู่แนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหาก่อนนำไปสู่ปลายทางคือการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความสุข มีรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงตนสามารถที่จะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้
ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับเป้าหมายทั้งประเทศ จากกระทรวงการคลัง จำนวน 625,120คน ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพช่างเร่งด่วน ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 60 ชั่วโมง พร้อมทั้งมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึก และกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง
จังหวัดมุกดาหาร มีผู้มีลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แจ้งความประสงค์จะฝึกอาชีพ กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จำนวน 1,880 คน ภายในวงเงินงบประมาณ 8,059,050 บาท (แปดล้านห้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 758 คน ซึ่งจะได้ติดตามผู้ที่ลงทะเบียนในส่วนที่เหลือเพื่อเข้ารับการพัฒนาอาชีพต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน สาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน สาขาการทำขนมเบเกอรี่ สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ การมอบเครื่องมือสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) จำนวน 4 รุ่น การมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย สาขาการทำขนมไทย สาขาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร สาขาการประกอบอาหารไทย ตลอดจนการอบรมประกอบธุรกิจส่วนตัว การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : รัตน์ ไบร์ท 20
.....................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น