• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

งานมันสำปะหลังนานาชาติ (WTC 2018) ส่งมันไทยผงาด ออเดอร์ตลาดใหม่ทะลัก

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

งานมันสำปะหลังนานาชาติ (WTC 2018) ส่งมันไทยผงาด ออเดอร์ตลาดใหม่ทะลัก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 อย่างยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเข้าชมนิทรรศการทั้งไทยและต่างประเทศอย่างล้นหลามกว่า 1,000 คน ออเดอร์ทะลักกว่า 1.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ต่างชาติชื่นชมไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของโลกอย่างแท้จริง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน WTC 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตที่สำคัญ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งทางด้านการผลิตและการแปรรูป มันสำปะหลังของไทย ซึ่งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และชื่นชมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในตลาดโลก นอกจากนี้ WTC 2018 ยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือด้านมันสำปะหลังกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างอำนาจการต่อรอง และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ส่งผลให้มีการลงนามใน MOU เพื่อซื้อขายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์กับหลายประเทศ ในปริมาณสูงถึง 1,490,000 ตัน มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท เป็นการหาตลาดรองรับผลผลิตเป็นการล่วงหน้าตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นการใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLVT ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางที่จะร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมมือกันด้านการตลาด นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สร้างความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพและมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการต่างชาติว่า ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากบอกพี่น้องเกษตรกรว่า ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการที่ดูและการพัฒนาการผลิตและตลาดมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีกำไรจากการเพาะปลูก นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะได้เร่งบุกตลาดใหม่ เช่น นิวซีแลนด์ ตุรกี ซึ่งได้มีการลงนามใน MOU มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทยกว่า 500,000 ครัวเรือน โดยแต่ละปีไทยผลิตหัวมันสำปะหลังสดได้ประมาณ 28-30 ล้านตัน ส่งออกไปยังตลาดโลกได้ถึงร้อยละ 70 และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สามารถนำรายได้เข้าประเทศไทยปีละประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในปีนี้ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 10 ปี จึงถือได้ว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชมหัศจรรย์ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก การผลิต และการส่งออก อย่างไรก็ดี ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลที่จะช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ ยกระดับราคาสินค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังของรัฐบาลต่อไป
ช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2561 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.625 ล้านตัน มูลค่า 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.99% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 26.26% (มกราคม-เมษายน 2560 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวมปริมาณ 3.94 ล้านตัน มูลค่า 933.75 ล้านเหรียญสหรัฐ)
กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
มิถุนายน 2561

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น