• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รอง ผอ.กอ.รมน. สระแก้ว เปิดโครงการอบรมอาสาฯ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รอง ผอ.กอ.รมน. สระแก้ว เปิดโครงการอบรมอาสาฯ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันเอก เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
พันตำรวจเอกศราวุธ ตันกุล ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ ได้กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินการฝึกอบรมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับบริการ และดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน เน้นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการร่วมพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตน และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก น.ส.นันทกานต์ สวัสดิ์ภักดี นายประวัติ มั่งเจริญรัตน์ จาก สนง.ททท. ผศ.เอนก สูตรมงคล ดร.เสริมศักดิ์ สร้อยสอดศรี จา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ พ.ต.ท.วีรชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร.ต.ท.จักริน สืยศรีธนานุกุล จากสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๓ กก.๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ และมีผู้เข้ารับการอบรมมาจาก ๓ จังหวัด ๆ สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก จำนวนทั้งสิ้น ๔๑๖ คน
การดำเนินการอบรมดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึง สถานการณ์ สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชน การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพื่อให้อาสาฯ มีความรู้ภาษา และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพ/ข่าวโดย
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกลคุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น