• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มรายได้ เกิดความยั่งยืนแก่เกษตรกร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มรายได้ เกิดความยั่งยืนแก่เกษตรกร

วันนี้ ( 11 มิ.ย.) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมและโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมปศุสัตว์
นายธเนศ โพธิ์ทอง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงายวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมปศุสัตว์ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพโดยการฝึกอบรมผสมเทียมให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดหลักสูตรการผสมเทียมโคเนื้อเป้าหมายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จำนวน 329 ราย จังหวัดสระแก้วมีเป้าหมายในการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อ 103 ราย อาสาผสมเทียมแพะ 4 ราย รวม 107 ราย และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ เป้าหมายเกษตรกร 9 อำเภอ ๆละ 10 ราย รวม 90 ราย โดยการจัดฝึกอบรมเมนูทางเลือกการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 65 ราย ฝึกอบรมเมนูทางเลือกการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 24 ราย และฝึกอบรมเมนูการเลือกเลี้ยงสุกรชีวภาพ หรือหมูหลุม 1 ราย
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า กาจัดอบรมวันนี้เพื่อให้เกษตรกรเพื่อฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นอาสาผสมเทียมโคเนื้อและผสมเทียมแพะปฏิบัติงานช่วยเหลือกรมปศุสัตว์ เพิ่มทักษะอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ เกิดความยั่งยืน การฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ด้านนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้รับประมาณจำนวน 671 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย เป้าหมาย อาสาผสมเทียมเป้าหมาย 77 จังหวัด รวม 4,100 ราย กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านปศุสัตว์เป้าหมายทั่วประเทศ 77 จังหวัด 882 อำเภอๆละ 10 ราย รวม 8,820 ราย และกิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ เป้าหมาย 77 จังหวัด
หลังการฝึกอบรมแล้ว เกษตรกรสามารถซื้อพันธุ์ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ได้ ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้วในราคาถูก และการฝึกอบรมในวันนี้จะทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ด้วยตัวเอง ลดต้นทุน ค่าอาหาร เพิ่มผลผลิต การป้องกันโรค จำหน่ายได้ราคาดี สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ส่วนอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโค ที่ต้องใช้เวลาอบรมหลายวัน หลังสิ้นสุดอบรมจะสามารถผสมเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ//ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์/สวท.สระแก้ว/ข่าว-ภาพ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกลคุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น