• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้การฯ สระแก้ว เปิดโครงการฝึกอบรมควบคุมฝูงชนที่ชุมนุมสาธารณะประจำปี (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้การฯ สระแก้ว เปิดโครงการฝึกอบรมควบคุมฝูงชนที่ชุมนุมสาธารณะประจำปี (มีคลิป)

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตำรวจตรี สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เปิดฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุนสาธารณะของกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โดยตำรวจภูธรภาค ๒ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานการควบคุมฝูงชน ให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.การชุมนุนสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแนวทางของสหประชาชาติ และให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ ซึ่งสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพราะการชุมนุนประท้วงมีลักษณะเป็นเครือข่าย องค์กร นำเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เข้ามาเป็นแนวร่วม เพราะฉะนั้น การใช้กำลังควบคุมฝูงชนควรคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำแนวทางการควบคุมฝูงชน ขององค์สหประชาชาติ มาปรังปรุงเป็นหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งกองร้อยควบคุมฝูงชน จำนวน ๒ กองร้อย รวมทั้งสิ้น ๓๔๐ คน โดยได้รับการนับสนุนวิทยากรจาก สนง.ตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๒ มาดำเนินการฝึกอบรมภาพ/ข่าว โดย 
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกลคุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น