• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๔ “รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๗ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน
                         
พร้อมกันนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์และได้กล่าวถึง “การสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” พร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น “รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยให้ทุกคนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองใน สัญญาประชาคม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป


ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............... ...... ...... ...... ...............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น