• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์-จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์-จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มีคลิป)

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อเผยแพร่ระบบสหกรณ์สู่เยาวชน 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 61 ที่โดมเอนกประสงค์ สวมรมบุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “7มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1-4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกลุ่มสหกรณ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเรื่องการสหกรณ์ในระบบการศึกษา พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้วิธีการสหกรณ์ การปลูกฝังสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดการเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีครูผู้รับผิดชอบการสหกรณ์ และนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ และประกวดผลงาน ด้านการเรียนรู้ การสอน กิจกรรมสหกรณ์ สื่อการสอนการสหกรณ์ในโรงเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ การแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์
นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นอกจากเพื่อเป็นการให้ความสำคัญด้านการสหกรณ์ และส่งเสริมความสามารถของผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อที่สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนา จนทำให้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์มีผลดียิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นกระบวนการสำคัญในการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ ไปสู่เยาวชนที่เป็นรากฐานอนาคตของสหกรณ์ไทย โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอับดับแรก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้สำหรับ วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเริ่มขึ้นจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย เพื่อที่นักเรียนจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี กับสหกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศได้
ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง /วันชัย ผิวอร่าม
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น