• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรลงนามสัญญาจ้างสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 (สปข.2) อุบลราชธานี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรลงนามสัญญาจ้างสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 (สปข.2) อุบลราชธานี 

                       
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) นำผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสัญญาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ประจำปี 2561 กับนายกิตติ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 (สปข.2) อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ สปข.2 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) NBT , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และเครือข่ายสื่อมวลชนอุบลราชธานี แขนงต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สปข.2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
                         
สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ได้ประสานความร่วมมือระหว่าง กฟผ.เขื่อนสิรินธร กับ สปข.2 อุบลราชธานี ในการเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กฟผ./โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ของ กฟผ.เขิ่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล เผยแพร่ข่าวสารสู่ 
ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี , จังหวัดในพื้นที่ 9 จ้งหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ (อิสานใต้) และทั่วประเทศ ได้รับชม-รับฟังข้อมูลข่าวสาร ช่องทางสื่อโทรทัศน์ NBT (สทท.) , สื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) , เว็บไซด์ / เฟสบุ๊ค สปข.2 เพื่อให้ทราบ สร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เป็นจริง ในภารกิจ กฟผ. การผลิตกระแสไฟฟ้า , ระบบสายส่ง , การ
บริหารจัดการน้ำเขื่อนสิรินธร/เขื่อนปากมูล ตลอดจนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพชุมชน ในพื้นที่เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามแนวทางโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล "ศาสตร์พระราชา ; เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ; "
                         
ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 (สปข.2) ตั้งแต่ปี 2552 ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ กฟผ. เป็นปีที่ 10 ปีแล้ว
                         


ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น