• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

กฟผ.ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษา ประเมินโครงการขีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


กฟผ.ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษา ประเมินโครงการขีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง)ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
20/เมย./61 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ร้อยเอ็ด และนายธีพัต ธีรเมธาวิทย์ วิทยากร ระดับ 9 กองพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าแผนกสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการสังคม (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี ฯ ที่บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ม.7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ่าสิบเอกอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน นายสงวน จันพรหม ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทราย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้กล่าวต้อนรับคณะที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี ฯ ในครั้งนี้ พร้อมกับชื่นชมทั้งสองหน่วยงาน คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมื้อกันนำองค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งองค์ความรู้มี 4 อย่าง
1.การเกษตร
2.ประมง
3.ปศุสัตว์
4.สิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน เกี่ยวข้องความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป ในการดำรงค์ชีพประจำวันตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และขอให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันสานต่อตามปณิธาของศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนต่อไป ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ได้ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมผู้นำทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาต้อนรับคณะในวันนี้ และแนะนำให้ปรับปรุงศูนย์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ฯ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ให้เป็นแบบอย่างชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว โดย
นางเจนจิรา บุตรพรหม
ช่าง ระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น