• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยทราย ม.7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สนองนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยทราย ม.7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สนองนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาสังคม


วันที่ 5 เมษายน 2561 นายอดิศักดิ์ แว่นใหม่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายอนันต์ จันทะเขต หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุบ้านห้วยทราย ม.7 เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและชมรมผู้พิการประจำหมู่บ้าน ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคม ในชุมชนบ้านห้วยทราย ม.7 มีผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 60 คน จึงได้เลือกตั้งประธานชมรมโดยการให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อแล้วยกมือโหวตให้คะแนน การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ประธานทั้ง 2 ชมรม
ชมรมผู้สูงอายุ
นายสวัสดิ์ ฐานะ ประธาน
นายประเสริฐ พรหมโคตร รองประธาน
นายสำรอง ผิวผ่อง เลขานุการ
นายหนูจีน ซาคำจันทร์ เหรัญญิก
ชมรมผู้พิการ
นายสุบรรณ เทาหา ประธาน
นายอ้วน กองพล รองประธาน
นางจำปา พรหมโคตร เลขานุการ
นางจุราพร แสงทอง เหรัญญิก
จะไปทำหน้าที่แทนชมรมในเวลาประชุมประจำเดือนเพื่อเสนอการดำเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการให้มีการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุและชมรมผู้พิการ
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น