• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์-ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตั้งจุดรักษาความพิการบนใบหน้าให้ประชาชนภาค อีสานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน

บุรีรัมย์-ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตั้งจุดรักษาความพิการบนใบหน้าให้ประชาชนภาค อีสานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน


วันนี้ 3 เมษายน 2561 ณ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมให้การต้อนรับคณะแพทย์จากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ได้เดินทางมาตั้งจุดรักษาความพิการบนใบหน้าให้ประชาชนใน 9 จังหวัดของภาคอีสานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา
ซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาประมาณ 1,500 ราย จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัญหาของระบบการส่งต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดความล่าช้าในการที่จะได้รับการช่วยเหลือตามช่วงวัยและการดำเนินของโรค รวมถึงอัตราการรอคิวผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นเวลานาน
ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้เริ่มดำเนินการส่งศัลยแพทย์ไปผ่าตัดตามโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 21 ครั้ง ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยจำนวน 41ราย และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้มีแนวคิดจัดตั้งโครงการคลินิกเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา
โดยเน้นกระบวนการตรวจรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่องได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลด้านจิตใจ อาชีพและการศึกษา อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะทุกประเภทที่เข้าร่วมโครง เป็นจังหวัดในเขตอีสานและอีสานใต้ จาก 9 จังหวัด จำนวน 71 ราย //////
ภาพ/ช่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
(ทุกทิศุ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

1 ความคิดเห็น: