• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!กศน.จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยแก่นสารเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!กศน.จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยแก่นสารเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด 


         ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดมหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยแก่นสารเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ในกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสาร และสถานศึกษาขึ้นตรง เข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ซึ่งประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ และสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม มุ่งหวังให้บุคลากรมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากภัยสิ่งเสพติด
         

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬา นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วย ที่สำคัญการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด กศน. ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกัน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ที่ต้องการ   
         

นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสาร กล่าวว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนแผนงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากภัยสิ่งเสพติด สร้างนิสัยความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อคัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ESAN ONIE GAMES ณ สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โดยมีประเภทของกีฬาที่ทำการแข่งขัน รวม 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา
ภาพ/ข่าว : บ่าวเคน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น