• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กรมเจ้าท่าขอนแก่น!!จัดอบรม "อาสาวารี รุ่น 41" สร้างเครือข่ายภาคประชาชนพื้นที่ขอนแก่น ร่วมบูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ


       กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 41 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพิทักษ์ วัฒนพงษ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นประธานฯ นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ และ นายอภิเดช หาญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

     

 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ให้ปลอดภัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยเมื่อปี 2553 กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาวารี” ภาคประชาชนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ การเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมเป็นตัวแทน “เจ้าท่า”ในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติ ของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือ และท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะ การกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ โดยมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว ทั้งสิ้น 6,516 คน


       ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่าย “อาสาวารี” ภาคประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่าย “อาสาวารี” รุ่นที่ 41 ขึ้น โดยมีหัวข้อในการอบรมจะประกอบด้วย สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ บรรยายด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเดินเรือในลำแม่น้ำ บรรยายด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ด้านการใช้วิทยุสื่อสาร การแจ้งเหตุทางน้ำ และความปลอดภัย ในการเดินเรือ อันเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคน ในการช่วยปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้าท่าเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาวารีที่ยั่งยืนต่อไปเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น