• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!เตรียมผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ ลายแคนแก่นคูณ มอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค(มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เตรียมผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ ลายแคนแก่นคูณ มอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค(มีคลิป)


         นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค  (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM) ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้คัดเลือกจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่จัดการประชุม ระหว่างวันที่  21-23 มิถุนายน 2565 ว่า ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ยังคงสืบสาน พัฒนา ต่อยอด มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการศึกษาถึงแนวโน้มของความต้องการ หรือเทรนด์ที่เป็นค่านิยมของชาวโลกในขณะนี้ คือการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การที่จะให้มูลค่าสินค้าของจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้น นั่นก็คือสร้างคุณค่าของผ้าไหมมัดหมี่ โดยจังหวัดขอนแก่น ได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลก ของ UNESCO ในการเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ มาเป็นเวลา 4 ปี แล้ว และได้มีการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น คือ “ลายแคนแก่นคูน”  สื่อความหมายถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และนิสัยใจคอของชาวขอนแก่น ได้อย่างชัดเจน
         

        
       “ ก้าวที่สำคัญนับจากนี้ไปคือ การนำผ้ามัดหมี่ลายแคนแก่นคูนของจังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่กระแสความนิยม หรือเทรนด์ที่เป็นที่นิยมของคนทั้งโลก นั่นก็คือ การเป็นผ้ามัดหมี่ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่เป็นการลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยป้องกันสภาวะโลกร้อน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขอนแก่น ได้ดำเนินการขอใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ ผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.กิตติโรจน์ หวันตาหลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตผ้าไหม การเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต สารขาเข้า สารขาออก และเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ส่งไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) และค่าที่บอกคุณภาพของน้ำ (COD) เพื่อใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูน”
         

         สำหรับกระบวนการผลิตผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ประกอบด้วย การเตรียมเส้นยืน การเตรียมเส้นพุ่ง ออกแบบการวางสีและลายมัดหมี่ การฟอกกาว การย้อมสีและการทอผ้า โดยกลุ่มผู้ทอผ้าที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ทอผ้าบ้านหนองบัวน้อย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล และ 2. กลุ่มผู้ทอผ้า บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท คาดว่าจะได้ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ขนาด 60 × 200 ซม. ไม่น้อยกว่า 30 ผืน เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค  (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM)  ของกลุ่มเศรษฐกิจทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ 


        นอกจากนี้ ยังจะมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เราจะติดแสดงไว้ในผ้า ประกอบด้วย สติ๊กเกอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้ผู้รับได้รับรู้ถึงคุณค่าว่าผ้าคลุมไหล่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีข้อมูลองค์ประกอบที่จัดทำในรูปแบบ QR code เพื่อให้ได้รับทราบถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดและแหล่งกำเนิดของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่มีแหล่งที่มาที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สินค้าที่มีคุณค่าของจังหวัดขอนแก่น ไปสู่สายตาของชาวโลก

#คลิปวีดีโอ


                                           Cr.คนพันธ์แชร์ สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น