• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!จัดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ OTOP

ขอนแก่น!!จัดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ OTOP


วันนี้(27 ม.ค.2565)ที่ บริเวณศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด "โครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด จังหวัดขอนแก่น" ตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของเกษตรกร ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพแต่ขาด
ช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อ ให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการชุมชน ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และประสบการณ์ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหา
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ รัฐบาลจึงมีนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงทำให้ขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกษตรกร ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการชุมชน ได้รับผลกระทบมากขึ้น จังหวัดขอนแก่น จึงได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ
สู้ภัยโควิด จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ขึ้น

ภายในงานในครั้งนี้ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มสัมมาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลผลิตทางการเกษตรจากการดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) สินค้าจากกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยในวันนี้มีเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มต่าง ๆ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน ๙๐ รายCr.Pr.khonkaen
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น