• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ


วันนี้ (4 ส.ค. 63) ที่โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 และบรรยายพิเศษเรื่อง Food Bank Plus สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดกรอบ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด "พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนขอนแก่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือ ประชาชนสามารถปรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ให้อยู่รอด ปลอดภัย แม้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส covid-19 โดยมีกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับตำบล พอช. หนุนเสริมและเชื่อมร้อยมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน รวมถึงนำประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน มุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนนำสู่เป้าหมาย "ขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ "


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน ต้องบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยและกลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การกินอยู่อย่างปลอดภัย ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีการแพร่ระบาดของ covid 19 นึ้น ความพยายามในการลดปัญหา อุปสรรค แสวงหาทางเลือกเพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เป็นอยู่ ประกอบกับวิถีชีวิตของคนอีสานที่ปลูกอยู่ ปลูกกิน เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นอาหารนั้น การสร้างความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยในยุควิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจาก covid-19 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกอำเภอจะเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนผลักดันให้บุคคลครอบครัวชุมชนมีความรู้เข้าใจและตระหนักต่อการสร้างธนาคารอาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการดำรงชีวิตส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนคนขอนแก่น ต่อไปCr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น