• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!สร้างธนาคารอาหาร (Food Bank) เพื่อเป็นแหล่งอาหารเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!สร้างธนาคารอาหาร (Food Bank) เพื่อเป็นแหล่งอาหารเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19


          วันนี้ (19 พ.ค. 63) ที่ศูนย์เรียนรู้ ๑๙ พอเพียง บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารอาหาร โดยมีกิจกรรมการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ซึ่งธนาคารอาหาร Food Bank เริ่มจาก “ผู้นำ ต้องทำเป็นต้นแบบก่อน”


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) จังหวัดขอนแก่น กำหนดพื้นที่นำร่องดำเนินโครงการในอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ และ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพดอนดู่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 7 ไร่ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 ครัวเรือน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพระลับ เป็นผู้คัดเลือกจากประชาชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ ที่ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ในระบบ Thai QM แล้ว โดยแบ่งเป็น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว จำนวน 52 แปลง กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชังบก จำนวน 4 บ่อ กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 2 บ่อ กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 100 ตัว และกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยใช้เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน เพื่อลดรายจ่ายของเกษตรกร และสร้างความปลอดภัยแก่เกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์และชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2,191 คน 44190 ครัวเรือน จะได้มีแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น