• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ร่วมสืบสานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว ปีการผลิต 2563/64


       วันนี้ (14 พ.ค. 63) ที่แปลงนาเกษตรกร นางละมัย ภูมิพระบุ หมู่ที่ 1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดชอนแก่น นายทวิช พิมทะ นายอำเภอพระยืน หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรชาวอำเภอพระยืน ร่วมเปิดงานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว จังหวัดขอนแก่น ปีการผลิต 2563/64 โดยความร่วมมือของอำเภอพระยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เกษตรกรชาวนา ถือว่าเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การผลิตและการตลาดยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เพราะตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประเทศที่ผลิตข้าวได้น้อยในอดีต ได้พัฒนาขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น จึงมีความสำคัญที่จะต้องปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันต้องลดต้นทุนการผลิตด้วย ซึ่งการจัดงานวิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว เป็นแนวทางที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น


นอกจากนี้ ว่าที่ ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นอาหารหลัก พืชเศรษฐกิจและสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 4 หมื่นล้านบาท จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่นาประมาณ 2.4 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 7 แสนตันข้าวเปลือก ส่วนใหญ่ผลิตข้าวเหนียวประมาณ 75% ข้าวจ้าวประมาณ 25% มูลค่าผลผลิตข้าวในจังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 8,400 ล้านบาท  ภายในงานยังมีนิทรรศการ การบรรยายความรู้ การสาธิตการหว่านข้าวแห้ง โดยมีเกษตรกรร่วมงาน กว่า 200 คน


Cr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น