• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!รวมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!รวมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 


        วันนี้ (21 พ.ค. 63) ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563 บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ใช้กล้าไม้ทั้งหมด 1,500 กล้า ประกอบด้วยไม้ 4 ชนิด คือ ตะเคียนทอง ยางนา พะยูง มะค่าโมง และมะขามป้อม ปลูกตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดขอนแก่น และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”


คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดขอนแก่น โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับประชาชน ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์และการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยเป้าหมายหลักของจังหวัดในการปลูกป่า ตามระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น ในการปลูกต้นไม้ให้ได้ 2 ล้านต้น ภายใน 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การปลูกต้นไม้ให้ได้จำนวน 586,000 ต้น ในปี 2563 ตามเป้าหมายของโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”


Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น