• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอนแก่น!!เปิดโครงการธนาคารอาหาร สร้างแหล่งอาหารชุมชน ช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด-19

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เปิดโครงการธนาคารอาหาร สร้างแหล่งอาหารชุมชน ช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด-19


       วันนี้ (8 พ.ค. 63) ที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา นายวัฒนา ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารอาหาร Food Bank เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีทั้งผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน คนยากไร้ คนเร่ร่อน


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการธนาคารอาหาร ดำเนินการภายใต้แนวทางที่รัฐบาลกำหนด โดยระดมความร่วมมือของส่วนราชการและประชาชน ในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเชิญชวนชาวขอนแก่นร่วมสร้างแหล่งอาหาร ด้วยปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ตามความถนัดและตามสภาพพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ให้กับตนเอง ซึ่งขณะนี้มีภาคประชาชน ภาคเอกชน ได้แสดงความจำนง ให้ใช้พื้นที่กว่า 100 ไร่ ในการดำเนินกิจกรรมธนาคารอาหาร พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนได้เริ่มต้นกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ตามบ้านเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองในการบริโภคพืชผักปลอดภัย


สำหรับโครงการธนาคารอาหารนี้ มีกิจกรรมการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เริ่มจาก “ผู้นำต้องทำก่อน” เป็นต้นแบบ โดยกำหนดพื้นที่นำร่องดำเนินโครงการในอำเภอเมืองขอนแก่น 2 แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้ ๑๙ พอเพียง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต.พระลับ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ด้วยความอนุเคราะห์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 7 ไร่ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 30 ครัวเรือน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพระลับ เป็นผู้คัดเลือกประชาชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ ที่ได้ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระบบ Thai QM โดยมีกิจกรรม ปลูกผัก สวนครัว จำนวน 30 แปลง เลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 1 บ่อพื้ นที่ 2 ไร่ และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 100 ตัว ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วประชาชนในชุมชนบ้านดอนดู่ และชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2,404 คน 1,347 ครัวเรือน จะมีแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ต่อไปCr. ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น