• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ป้องกันจังหวัดขอนแก่นจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองด้านการปราบปรามยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ป้องกันจังหวัดขอนแก่นจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองด้านการปราบปรามยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓”
 

   
        วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองด้านการปราบปรามยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
       

นายศิวกร มิตราช ป้องกันจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินการของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ มีหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       

นายศิวกร กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้ในการจัดทำบันทึกการจับกุม การทำคำร้องขอหมายค้น หมายจับ รวมทั้งขั้นตอนการสืบสวน จับกุม ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และลดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน ๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำความรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้กาปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพ
        ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง ๒๖ อำเภอ จำนวน ๑๕๖ คน


ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น