• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบคณะศึกษาดูงาน จากคณะข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบคณะศึกษาดูงาน จากคณะข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร (มีคลิป)

     
        วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบคณะศึกษาดูงานจากข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐”
       

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารประเทศ ทิศทาง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การบริหารภาครัฐรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยจัดเป็น ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ และเป็นที่ยอมรับในแต่ละด้าน เพื่อเป็นต้นแบบ Best Practice ที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลการศึกษามากำหนดแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ตอบสนองต่อการบริหารกรุงเทพมหานคร
        ผู้ศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๙ คน

ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พบคณะศึกษาดูงาน จากคณะข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น