• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย


       ในวันที่ ๑ ส.ค. ๖๒,เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีผู้แทนจาก กอ.รมน. จังหวัด ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ ตลอดจนรวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งเพื่อจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และนำไปกำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยยิ่งขึ้นของสังคมไทยต่อไป
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น