• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว


      ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และคณะ ฯ จึงได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ๖๒ และได้เข้าพบนายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบสังคม หลังจากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดสมุทรสาครได้เดินทางไปตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสสาวะแรงงานต่างด้าวเพื่อหาสารเสพติด ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน ๑ คน เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพได้แจ้งกล่าวข้อหาให้กับแรงงานต่างด้าวดังกล่าวว่าหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่วนนายจ้างถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน  ส่วนการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าวนั้น ไม่พบว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่สุ่มตรวจมีสารเสพติด  ซึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และให้หลีกเลี่ยงการให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น