• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว


           วันที่ 9 ก.ค.62  พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และนายอภิญญา  สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และคณะ ฯ ได้ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่ง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานกองทุน ในการดำเนินโครงการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  และโครงการอำนวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุป พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. และนายอภิญญา  สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ และคณะอนุกรรมการ ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ณ บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งพื้นที่พักพิงดังกล่าวในปัจจุบันมีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพักอาศัย จำนวน ๒๕๙๙ คน จากข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จำนวน 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 แห่ง จังหวัดตาก 3 แห่ง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง และจังหวัดราชบุรี 1 แห่ง มีจำนวนผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา รวมทั้งสิ้น 63,472 คน ซึ่งผลการ ดำเนินการโครงการของ กอ.รมน.เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผล และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ โดยรวมยิ่งขึ้นต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล











เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)






-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น