• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

กฟผ. ติดตามงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เดินตามรอยพ่อ)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. ติดตามงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เดินตามรอยพ่อ) 

   

       27/เมย. /62 นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสิ่งแวดล้อม กองกิจการเพื่อ สังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ.นนทบุรี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของโครงการ ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ในครั่งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับผู้ดำเนินงาน เพื่อการต่อยอดการดำเนินโครงการให้เดินต่ออย่างยั่งยืน ซึ่ง กฟผ.ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้้ทั้ง 4 ด้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พ่อหลวง รัชกาล ที่ 9 ด้านการเกษตร. ด้านปศุสัตว์. ด้านประมง. และ ด้าน สิ่งแวดล้อม อยู่ ใน กรอบ สาม ห่วง สอง เงื่อนไข พอประมาณ. มีเหตุผล. มี ภูมิคุ้มกัน. ท่านได้แนะนำในการดำเนินโครงการให้ครบวงจร และเยี่ยมชมคอไก่ไก่พันธุ์ไข่และเป็ดพร้อมกับชมสวนมะพร้าวที่ปลูกเมื่อวันที่ 8 มิย. 60 อายุมะพร้าวได้ 1 ปี กับ 10 เดือน มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์สีทองตูดจีบ

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น