• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย


        ในวันที่ 12 มี.ค..62 กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เรียนเชิญ พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุม อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ทางราชการ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์มิให้ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร


บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น