• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ สานสัมพันธ์ สื่อมวลชน ภาคอีสาน สมานฉันท์ปรองดอง ประจำปี ๒๕๖๒

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ สานสัมพันธ์ สื่อมวลชน ภาคอีสาน สมานฉันท์ปรองดอง ประจำปี ๒๕๖๒


         ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ รายงานว่า  วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่กองทัพภาคที่ ๒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๒ ได้มาพบปะพี่น้องสื่อมวลชนในระดับภาคอีสานอีกครั้งนึง
         โดยมีวัตถุประสงค์ประการแรก เพื่อเสริมสร้างความความรักความเข้าใจการทำงานของฝ่ายความมั่นคงที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน สื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นและเอาจริงจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล คสช.ให้พี่น้องได้อยู่ดี มีสุข ยั่งยืน
       

         ปัจจุบันบริบทด้านความมั่นคงของชาติ มีความซับซ้อนเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาภายในและภายนอกเหลื่อมซ้อนกันไม่อาจแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง ความเห็นต่างและความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ โดยการชักนำเอาสื่อและสื่อมวลชนแขนงต่างๆมาเป็นเครื่องมือเป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐตลอดจนลดความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ
       

          ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มอบหมายให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๒    จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ได้จัดไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง ฯ จว.อ.บ.
         

        โดยในวันนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือชุดขุนศึก ๖๒ เป็นวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญสื่อมวลชนหลายแขนง ได้แก่ นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ ทบ.ในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้แทนสถานีวิทยุชุมชนและเครือข่ายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นสื่อมวลชนจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓๐ คน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒๐ คน จังหวัดมหาสารคราม จำนวน ๒๐ คน และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐ คน รวมเป็น ๙๐ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสื่อ ได้รับความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงของสื่อเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับสังคมป้องกันปัญหาความขัดแย้งของประชาชนจากการรับรู้ข่าวสารที่บิดเบือนไปจากความจริงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐ ได้อย่างยั่งยืน สืบไป   ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเป็นผู้จัดสัมนาในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว : ขวัญชัย นะวะพิษ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
ภาพ/ข่าว : พรนิภา คนงาม ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น