• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บุรีรัมย์ มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการครอบครัวฐานะยากจน รวมจำนวน 175 ทุน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์ มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการครอบครัวฐานะยากจน รวมจำนวน 175 ทุน


มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป รวมจำนวน 175 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท

วันนี้ (07ก.พ.62) เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวยากจนในมูลนิธิคุณพุ่ม พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน รวมจำนวน 175 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)  ณ  อาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป  โดยมีนางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ เบิกตัวผู้รับประทานทุน และผู้ปกครองเข้ารับทุนการศึกษาฯ ต่อเบื้องหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ขณะที่นางสาวกมลวรรณ  ศึกษาชีพ ผู้แทนผู้ปกครองที่ได้รับประธานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความสำคัญและความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป


สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงก่อตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548  เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  โดยจัดสรรให้ทุ นการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น