• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พรรคพลเมืองไทย...ผ่าตัดใหญ่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พรรคพลเมืองไทย...ผ่าตัดใหญ่


     วันนี้ (10 ธ.ค.61)  ณ เดอะฮอลล์ วิภาวดี พรรคพลังพลเมืองไทยได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ 4 วาระ และได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคเพิ่มเติมสำหรับสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่ถึง 3 เดือนข้างหน้านี้

เริ่มจากการนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อหลีกทางให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ และได้ประกาศให้คณะกรรมการพรรคทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง


วาระที่1 การเปลี่ยนชื่อพรรค จากเดิมชื่อภาษาไทยว่า "พรรคพลังพลเมืองไทย" เปลี่ยนเป็น "พรรคพลเมืองไทย" ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Thai Citizen Power Party" เปลี่ยนเป็น "Ponlamuang Thai Party" และชื่อย่อจากเดิม "TCP" เป็น "PTP"


วาระที่ 2 จากการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ จึงได้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ทางพรรคจึงได้เสนอนายเอกพร รักความสุข ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ และได้มีการโหวตแบบปิด และผลการโหวตจากสมาชิกพรรค 394 เสียง ที่ถือได้เป็นเอกฉันท์ว่า นายเอกพร รักความสุข ได้เป็นหัวหน้าพรรค ในส่วนของเลขาธิการพรรค ได้มีการเสนอ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผลโหวตจากสมาชิกพรรคได้ 392 เสียง ในส่วนของเหรัญญิกพรรค ได้มีการเสนอให้ นส.จุฑาวรรณ คะชา ผลโหวตจากสมาชิกพรรคได้ 388 เสียง และปิดท้ายวาระนี้ด้วยการเลือกนายทะเบียนพรรค ในที่ประชุมได้เสนอ นายสุรพัศ ประภาพร ผลโหวตได้ทั้งหมด 382 เสียง


วาระที่ 3 ได้มีการเลือกคณะกรรมการพรรคคนใหม่ โดยเริ่มจากการเลือกรองหัวหน้าพรรคคนใหม่ เพื่อดูแล จัดการ และช่วยกำหนดกลยุทธ์ให้กับสมาชิกพรรค ทั้ง 4 ท่านคือ นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ ,นายกริช กงเพชร ,นส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ และนายภูตะคา ชัยเชาวรัตน์ หลังจากนั้นได้เลือกรองเลขาธิการพรรค 4 ท่าน โดยสมาชิกทั้งหมดได้เลือก พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร ,นายพลสิทธิ์ เติมทรัพย์สาร ,นายสรโชติ อำพันวงศ์ และนายสัญญพงศ์ ภู่ประดิษฎ์ศิลป์ ปิดท้ายด้วยการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 6 ท่าน ซึ่งทางสมาชิกพรรคได้เลือกให้นายศศิพงษ์ ประมวล ,นายพิพัฒน์ ธรรมสิทธิ์ ,นส.ณิชาภัทร์ มูลสภา ,นายณรงค์ ไปวันเสาร์ ,นายนพดล ฉัยยา และนส.สุธินี ผลพานิช


วาระสุดท้ายคือการเลือกคณะกรรมการสรรหาูผู้สมัคร ส.ส. โดยเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้บริหารพรรคขึ้นมา 4 ท่าน ผู้ที่ได้รับเลือกขึ้นมาคือ นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ ,นายธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ ,นส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์และพ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร และเลือกจากสมาชิกพรรคอีก 7 ท่าน


การเปลี่ยนแปลงของพรรคในครั้งนี้ได้กำหนดนดยบายและจุดยืนสำหรับสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งใหม่ในช่วงต้นปี พ.ศ.2562 ดังนี้
  -การเทิดทูนสถาบันสำคัญของประเทศไทย
  -การสร้างระบบรัฐสภาของไทยให้เข้มแข็ง
  -มีการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจ
  -เศรษฐกิจที่เป็นธรรมกับทุกคน
  -สังคมที่ดีโดยพลเมืองไทยทุกคนมีโอกาส
  -การบริหารที่ยึดท้องถิ่นเป็นสูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ
  -การตรวจสอบทุจริตด้วยระบบภาษี
  -การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยโดยพลเมืองไทย
  -การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่รอการแก้ไข
  -การกำหนดนโยบายสำคัญโดยการทำประชามติ


ทั้งนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ท่านเอกพร รักความสุข ได้กล่าวปราศรัยว่า "พวกเราในฐานะของพรรคพลเมืองไทย ได้มองเห็นภาพทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น และทุกท่านต่างมีความเห็นพ้องต้องกันในการนำ "พลังความคิด พลังของพลเมืองไทยทุกคน พลังของประเทศไทย" เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยความมุ่งมั่นสู่คุณภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งพรรคพลเมืองไทยขอแสดงจุดยืนทางการเมืองของพรรค 3 เรื่องกล่าวคือ
   1."การเปลี่ยนนายกรัฐตรี" พวกเราต่างอดทนและรอคอยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีย่อมได้รัฐบาลชุดใหม่ที่คนไทยได้ร่วมการตัดสินใจผ่านการเลือกตั้ง "พอกันที 5 ปีที่ยากจน"
   2."รัฐสภาเข้มแข็ง" ระบบรัฐสภาสามารถเลือกใช้วิธีการออกเสียงลงประชามติในทุกระดับทึกพื้นที่และทุกเรื่อง ซึ่งจะเป็นวิถีทางของประชาธิปไตย "พอกันที 12 ปีที่ยึดอำนาจ"
   3."การทำให้เสียงของพลเมืองไทยดังขึ้น" การรับฟังความคิดพลเมืองไทยทุกคนจะเป็นพลังสำคัญที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยตามแนวทางที่ควรทำ

"กระผมและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ใคร่ขอแสดงจุดยืนทั้งสามเรื่องข้างต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นด้วยการร่วมกันเป็น "พลังของคนไทย" ที่ช่วยกันพัฒนาประเทศ และการลุกขึ้นยืนอย่างมีเป้าหมายด้วย "พลังของประเทศไทย" ในการยกระดับให้ประเทศไทยของพวกเราทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลสำเร็จเช่นเดียวกับประเทศชั้นนำของโลก" ท่านเอกพรกล่าว   -------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น