• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง)


โดย นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม  กองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
***********************************
เรียน​หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม
​ท่านผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกท่าน
​และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม


​กระผม นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม กองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านหัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม คุณมานะ โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง) ในวันนี้
​กระผมขอรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยสรุป ดังนี้.-
​ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ในบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 

​การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น้อมนำพระราชดำริด้านจิตอาสา มาส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาเยาวชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอประมาณ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้อย่างพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ภายใต้ “โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ”
​ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา นำความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมของรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและกระบวนการการมีส่วนร่วม ระหว่าง กฟผ. ในพื้นที่ กับเครือข่ายเยาวชน และเครือข่ายชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

​โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 3 ด้าน คือ
​1. ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
​2. ส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ได้สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในด้านความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน โดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
​3. เพื่อสร้างเครือข่ายและกระบวนการการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับเครือข่ายเยาวชน สังคมและชุมชน​
​โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันนับเป็น รุ่นที่ 10 โดยการดำเนินกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น  3 ช่วง คือ
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ เขื่อนวิราลงกรณ
​เพื่อให้ความรู้เรื่องภารกิจของ กฟผ./สถานการณ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/งาน CSR
​เพื่อให้ความรู้นักศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินค่ายอาสา
​เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาซึ่งมาจากต่างสถาบัน/ความสามัคคี/การทำงานเป็นทีม
​2. หลังจากที่นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศแล้ว กฟผ. จะพิจารณาโครงการค่ายอาสาพัฒนาที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท โดยนักศึกษาได้ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนแล้วในช่วงเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561
​3. ​กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นเวทีสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณืในการทำค่ายอาสาร่วมกับชุมชน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
​โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันนี้ มีนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัย 15 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ขอเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และให้โอวาทกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการมีจิตอาสาและทำความดีสืบต่อไป 
ขอเรียนเชิญครับ

 คำกล่าว พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง)
โดย นายมานะ  โพธิ์ทอง หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม
ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ภาพ/ข่าว
นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กิจการ ด้าน สังคม กอง กิจการ เพื่อ สังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้า
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น