• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รองผู้ว่าฯ สระแก้ว เปิดโครงการ " รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และทอดผ้าป่าขยะในชุมชน " ตำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (มีคลิป)

รองผู้ว่าฯ สระแก้ว เปิดโครงการ " รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และทอดผ้าป่าขยะในชุมชน " ตำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (มีคลิป)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม (แรลลี่ 4 ดี วิถีพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม ) Zero Waste SchooL (ทอดผ้าป่าขยะ 3Rs) ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง ตำบลพระเพลิง จังหวัดสระแก้ว
นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง กล่าวว่า การดำเนินงานในโครงการการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างจิตสำนึกพัฒนาสู่ความเป็นไทย จะเห็นได้ว่าในโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษกิจพอเพียง พร้อมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกำจัดขยะในชุมชน ของตำบลพระเพลิง ซึ่งเป้าหมายหลักในการทอดผ้าป่าขยะจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองของคนในชุมชนก้างสู่ความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน
การอบรมในโครงการครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานการดำเนินชีวิต เพื่อใหนักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังอาชีพสุจริต รักความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยนิยมไทย และได้รับการสนับสนุนจาก อบต.พระเพลิง และ สพป.สระแก้ว เขต 1 รวม 160,000 บาท พร้อมได้สนับสนุนวิทยากรจากชุมชนและคณครู นักเรียน โรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพ/ข่าว
ภัทรพล มานะสร้าง
วุฒิ เขียวศิริ ผอ.ศูนย์ข่าว นสพ.พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น