• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน OTOP บ้านโนนหินกอง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน OTOP บ้านโนนหินกอง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ตามโครงการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ของกลุ่มแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลำโดมน้อย ท้ายเขื่อนสิรินธร บ้านโนนหินกอง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนหินกอง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ นี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ หลังจากการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ , ผู้นำกลุ่มองค์กร , ผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว และชาวบ้านโนนหินกอง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 45 คน ร่วมวางแผนกำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการวางแผนงานสนับสนุน ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village กลุ่มแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลำโดมน้อย ท้ายเขื่อนสิรินธร บ้านโนนหินกอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 100 ลำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสิรินธร โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานฯ และคณะทำงานดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง จังหวัดอุบลราชธานี จากส่วนราชการอำเภอสิรินธร , องค์การส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ร่วมกิจกรรม
                         
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น