• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"พรรคไทยธรรม" พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย ใส่ใจประชาชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

"พรรคไทยธรรม" พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย ใส่ใจประชาชน

หลังจากที่พรรคไทยธรรมได้รับใบจองการจัดตั้งพรรคเป็นลำดับที่ 45 วันนี้..วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. กลุ่มหมอ นักวิชาการ "พรรคไทยธรรม" พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย ทั้งหมด 9 ท่าน นำโดยท่าน ดร.อโณทัย ดวงดารา หัวหน้าพรรคฯ อาจารย์อรุณชัย ยะพันธ์ชัย นายทะเบียนพรรคฯ นายแพทย์กิติกร วิชัยเรืองธรรม, วศ.ดร.สมชาย คุ้มพูล, อาจารย์ภูษิต ภูปภัสศิริ รองหัวหน้าพรรคฯ นางสาวรัตติกาล โสวะภาส โฆษกพรรคฯ และคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ได้นำรายชื่อสมาชิกจำนวน 600 รายชื่อ และทุนประเดิม 1 ล้านบาท ยื่นจดตั้งพรรคฯ ัป็นลำดับที่ 9 เพื่อให้ทันตามโรดแมปเลือกตั้ง ที่ กกต.แจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 6
โดยนางสาวรัตติกาล โสวะภาส โฆษกพรรคฯ ได้แถลงแจ้งเจตจำนงค์ต่อผู้สือข่าว และท่านรองหัวหน้าพรรคฯ ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ และจุดยืนของพรรคฯ ดังนี้
..ถนนเส้นทางการเมืองไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ " ชอบการเมือง "
จะได้สัมผัสพบกับ
" พรรคไทยธรรม"
( Thai Morality Party:TMP ) เป็นพรรคน้องใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ "ในการบริหารการเมืองรูปแบบเชิงกลยุทธ์ ที่นำการเมืองไทยสู่คุณภาพ คุณธรรม นำสังคมไทย โดยให้สังคมไทย และประชาชนทุกระดับอยู่ดี มีสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี " พรรคไทยธรรมยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิป
ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข จะดำรงไว้ เพื่อความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ
มุ่งสร้างนวัตกรรมในการปฏิรูป และพัฒนาชาติไทยให้เกิดความมั่นคง ที่รุ่งเรือง ก้าวหน้าทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ โดยขอน้อมนำศาสตร์พระราชา มาบริหารจัดการ นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย
อย่างยั่ง กับไทยแลนด์ 4.0 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
ในอังคารที่ 19 มืถุนายน 2561 ประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย ต้องจารึกไว้ตราบจนชั่วลูกหลานไทย ..ได้มี "พรรคไทยธรรม"
น้องใหม่เกิดขึ้นมาในการเมืองไทย
และนโยบายหลักของพรรคที่สำคัญมี 4 ด้าน คือ นโยบายด้านการเกษตร นโยบายด้านแรงงาน นโยบายด้านการศึกษา และนโยบายด้านประกันสังคมผู้สูงอายุ
ภายใต้สโลแกนพรรคฯ
"คุณภาพ คุณธรรม นำสังคมไทย"
โดยทางพรรคไทยธรรมยินดีเปิดรับทั้งผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกพรรคที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทย


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น