• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านแรงงานในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน กลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไปจำนวน ๔๐๐ คน โดยมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี การแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ หลักประกันสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งคลินิกแรงงานให้คำปรึกษา
และให้บริการด้านแรงงาน
สำหรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ที่ได้รับความรู้ ด้านการบริหารจัดการอาชีพ การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ และพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายด้านแรงงานในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้คนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมพลังคนขอนแก่นสร้างสุข สังคมสร้างชาติ ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป
**********************************************

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
................ ....... ....... ...... ..............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น