• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“บิ๊กอู๋”นำทีมรวมพลังกระตุ้นสังคมมีส่วนร่วม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างยั่งยืน (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“บิ๊กอู๋”นำทีมรวมพลังกระตุ้นสังคมมีส่วนร่วม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างยั่งยืน (มีคลิป)

รมว.แรงงาน เปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 สร้างความตระหนักรู้แก่สังคม
เห็นความสำคัญของปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ให้ได้รับการแก้ไขคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล พร้อมจับมือ ILO สำนักงานสถิติฯ สำรวจข้อมูลการทำงานของเด็กในประเทศไทย
วันนี้ (13 มิ.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
เปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีบทบัญญัติให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วต้องดำเนินมาตรการโดยทันทีและอย่างได้ผลเพื่อให้บรรลุซึ่งการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน
ที่กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคีได้ร่วมมือกันจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 ของประเทศ
ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ระบุว่า สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลง โดยประเมินว่า “มีความสำเร็จมาก” (Significant Advancement) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อแสดงพลังในการต่อสู้เพื่อให้ลูกจ้างเด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทุกประการ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง“การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ” โดยนายแกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การรวมพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงเด็กและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน
จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็ก
ในประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่จะเป็นภาคีดำเนินการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติ สำหรับการสำรวจ
ครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดผลลัพธ์สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลต่อไป อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

ภาพ/ข่าว : รัตน์ ไบรท์ 20
......... .... .... ... ..............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น