• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการไทยนิยม ครั้งที่ ๓

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการไทยนิยม ครั้งที่ ๓
                                               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลในการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๓ “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” ณ บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหัน และบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคมครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาคม พร้อมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยยกตัวอย่างผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้เรียนรู้และมีแผนในการนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตสู่วิถีไทย วิถีพอเพียง มีความรู้รักสามัคคีและยึดมั่นศาสตร์พระราชา เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
................ ...... ...... ....... ................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น