• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

อีสานปราชญ์ชาวบ้าน!เปิดใจโครงการชีววิตถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบเกษตรพอเพียง(มีคลิป)

อีสานปราชญ์ชาวบ้าน!เปิดใจโครงการชีววิตถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบเกษตรพอเพียง(มีคลิป)เมื่อวันที่22/มีค./61พร้อมกับทีมงานข่าวกระแสใต้และสยามโฟกัสข่าว4ภาค ได้สัมภาษณ์พิเศษเปิดใจโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับนายวงเดือน สำราญบำรุง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนอินแปลง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ที่ชุมชนเข้าร่วมโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนทั่วไปได้รับรู้การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งชุมชนบ้านโนนอินทร์แปลง ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการต่อยอดโครงการจนเกิดกลุ่มอาชีพเพิ่มอีก 5 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวเหนียวด้วยต้นคล้า
2.กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ EM.
3.กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม
4.กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
5.กลุ่มนาอินทรีย์
ผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มอีกทางหนึ่ง แต่ละกลุ่มก็มีการบริหารจัดการกลุ่มเองโดยมีผู้ใหญ่บ้านควบคุมดูแลผลการดำเนินงานทุกกลุ่ม และแต่ละกลุ่มได้ประชุมกันทุกเดือนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนในวันประชุมประชาคมของหมู่บ้าน
........................................................................
......................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
ผอ.กระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น ภาพข่าว/วีดีโอ
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น