• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

“เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม”ปล่อยพันธุ์ปลา 190,000 ตัว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม”ปล่อยพันธุ์ปลา 190,000 ตัว


      วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น.พิธีเปิดโครงการ“เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 190,000 ตัว โดยมี นายวิเชียร เปมานุกรณ์รักษ์ ผู้อำนวนการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


นายกเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ กล่าวกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นสถานที่จัดโครงการ “เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม”โดยทำการปล่อยปลา จำนวน 190,000 ตัว ในวันนี้ เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ มีการพัฒนาสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืนเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในปี 2567 เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่น่าอยู่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น โดยยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับคุณค่าทางวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 กรมเจ้าท่า จึงมีนโยบายให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การปลูกป่า การปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ 
               โครงการ “เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสาการฟื้นฟูแหล่งน้ำใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “ จภ.7 พัฒนา 7 แหล่งน้ำ นำอีสานเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เช่น การปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นต้น
ผมขอขอบคุณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ที่เห็นถึงความสำคัญของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการ “เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” บริเวณสะพานปลาบ้านท่าเรือ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์) กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ    จังหวัดขอนแก่น ต่อไป ขอขอบคุณครับ


นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวเปิดงานในพิธี นมัสการเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ท่านวิเชียร  เปมานุกรรักษ์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ท่านสมศักดิ์ ทองหุล ท่านหัวหน้าประมงหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น   ท่านกฤษฎา  คำประชม ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ท่านเจษฏา  ตันติบัญชาชัย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ท่านทองใบ  แก้วประดิษฐ์ ท่านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) ท่านพิพัทต์  คงสินทวีสุข ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น นายอภิเดช  หาญธรรมและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ 
                 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  ณ สะพานปลาบ้านท่าเรือ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์) จำนวน 190,000 ตัว ในวันนี้
                  จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของโครงการในวันนี้  มีดังนี้                                1. เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อประชาชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการยังชีพหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
4. เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักสามัคคี มีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การจัดงานโครงการในวันนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในเขตอำเภออุบลรัตน์ มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภออุบลรัตน์ให้ดีขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมในโครงการฯ นี้ อันจะนำมาซึ่งการสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
                  

สุดท้ายนี้  กระผมขออวยพรให้การจัดงานโครงการในครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
                  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดโครงการ “เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม”ณ บัดนี้


ด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 กรมเจ้าท่า ได้มีนโยบายจัดทำโครงการ “จภ.7 พัฒนา 7 แหล่งน้ำ นำอีสานเขียว ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ ใสใจสิ่งแวดล้อม”โดยให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในสังกัด  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน เช่น การขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำ การปล่อยปลา และการปลูกต้นไม้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น มีหน้าที่ดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535 

ได้เล็งเห็นว่า เขื่อนอุบลรัตน์เป็นอ่างเก็บน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่รวม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภู มีความจุน้ำ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยให้มีน้ำในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ เมื่อประชาชนเสร็จจาการทำไร่-ทำนาจะมาทำการประมงหาปลาเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกว่า 4,800 ครอบครัว แต่เนื่องจากปัจจุบันความเจริญ คืบเข้ามาประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในบริเวณรอบๆเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้การจับสัตว์น้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สัตว์น้ำถูกใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ ลดจำนวนลงอย่างมาก  ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของครอบครัวทำให้ต้องออกไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่ เกิดความห่างเหินกับครอบครัว การขยายตัวของแหล่งชุมชน การขยายพื้นที่เกษตรกรรมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้เกิดการบุกรุกแหล่งน้ำต่างๆ เพื่ออาศัยเป็นที่ทำกิน ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ ตื้นเขินและเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว


สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ จึงได้จัดกิจกรรม “เจ้าท่าขอนแก่นรักษ์น้ำ ปล่อยปลา รักษาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “จภ.7 พัฒนา 7 แหล่งน้ำ นำอีสานเขียว ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ ใสใจสิ่งแวดล้อม”เพื่อเป็นการเพิ่มระบบนิเวศประชากรสัตว์น้ำ โดยร่วมบูรณการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น นายอำเภออุบลรัตน์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ หน่วยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ การไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ ชมรมผู้ประกอบการเรือ/แพเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เสริมสร้างรายได้ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อยู่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป


วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อประชาชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการยังชีพหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว
4.เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักสามัคคี มีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
1.ปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 190,000 ตัว
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ประมงจังหวัดขอนแก่น นายอำเภออุบลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 
ข่าวโดย : เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น