• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขอนแก่น!!อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 


      วันนี้ (22 มิ.ย. 64) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดขอนแก่น ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 


ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) มีทักษะความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เกิดความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค ลดความสูญเสียของผู้ปฏิบัติงาน และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน หรือการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อาทิ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ครูฝึกจากมณฑลทหารบกที่ 23 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 


ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการผลิตทั้งภายในประเทศและมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะปราบปรามจับกุมอย่างเข้มงวดและจริงจัง แต่พบว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังไม่ลดลง และผู้ผลิตยังพัฒนายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ได้รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และจากสถิติ พบว่า ผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากจะเป็นผู้ก่อเหตุอุกฉกรรจ์ ปัจจุบันถือได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ เป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย รวมทั้งพนักงานปกครอง ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ให้บรรลุผลอย่างจริงจังเพื่อความสงบสุขของประเทศและเพื่อลูกหลานต่อไปCr.PRKHONKAEN 
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น